مدیریت مشتریان

مشتریان یک کسب و کار، از جمله مهم ترین دارایی های آن به شمار می روند. یک مشتری پس از اولین تعامل با مجموعه، نیاز دارد که به طور مداوم ارتباط خود را با کسب و کار حفظ نماید تا وی رغبت خود را برای خریدهای بیشتر حفظ نماید. در همین راستا سیستم های مدیریت مشتریان، از جمله راهکارهای مهم در سازمان ها و مشاغل به شمار می روند.

شرکت راهبردهای مدیریتی آرتمن، خدمات زیر را در زمینه مدیریت مشتریان ارائه می نماید:

 

 

  • تعریف روش ها و فرآیندهای مدیریت مشتریان درون سازمان
  • تعریف برنامه های انگیزشی و تشویقی مشتریان
  • استقرار فرآیندها درون سازمان در خصوص مدیریت مشتریان
  • استقرار سامانه های نرم افزار مورد نیاز مدیریت مشتریان
  • پایش و ارزیابی عملکرد سازمان در خصوص مدیریت مشتریان