برندینگ شخصی

 

در بسیاری از کسب و کارها که محوریت خدمات، یک شخص می باشد، لزوم پرداختن به برندینگ شخصی بسیار مهم و حیاتی می باشد. از جمله این کسب و کارها می توان به پزشکان، وکلا و صاحبان کسب و کارهای شخصی اشاره نمود. هدف از برندینگ، معرفی شخص، خدمات، تخصص ها و ایجاد یک هویت و جایگاه در جامعه بازار هدف برای وی می باشد.

 

 

شرکت راهبردهای مدیریتی آرتمن، با استفاده از ابزارها و روش های گوناگون و بر اساس برنامه های مدون اختصاصی، قابلیت ارتقا جایگاه برندهای شخصی در بازار هدف ایشان را دارا می باشد.