اخذ نمایندگی خارجی

یکی از خدمات تخصصی شرکت راهبردهای مدیریتی آرتمن، انجام کلیه امور مربوط به اخذ نمایندگی از شرکت ها و تولیدکنندگان خارجی می باشد.

از جمله این اقدامات می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • شناسایی و ارزیابی منابع تامین مناسب
  • انجام مکاتبات اولیه و دریافت شرایط نمایندگی
  • دریافت مشخصات فنی، نمونه کالا و ارزیابی آن
  • انجام امور مربوط به شرایط عقد قرارداد نمایندگی
  • مشاوره در خصوص امضا و مبادله قرارداد طبق حقوق بین الملل