ایجاد شعبه خارجی

بسیاری از کارخانه ها و شرکت های ایرانی، جهت انجام امور بازرگانی و یا توسعه بازار خود نیازمند ایجاد شعبه در کشورهای خارجی می باشند. شرکت راهبردهای مدیریتی آرتمن، به طور تخصصی ارائه دهنده خدمات مشاوره ای و اجرایی در این زمینه با سرفصل های زیر می باشد:
ارزیابی شرایط تجاری و قانونی کشور مورد نظر در خصوص تاسیس شعبه
امور مشاوره ای در خصوص ثبت شعبه
امور مشاوره ای در خصوص یافتن ملک و راه اندازی شعبه