صادرات

یکی از اقدامات شرکت در زمینه تجارت بین المللی، بحث صادرات کالا و خدمات از داخل کشور می باشد. این شرکت بر اساس ابزارها و روابط خود در سایر کشورها، اقدامات زیر را در زمینه صادرات کالا و خدمات ارائه می نماید:

  • پیدا کردن بازارهای پر پتانسیل در سایر کشورها
  • پیدا کردن مشتریان خارجی
  • انجام مراحل مذاکره و عقد قرارداد بین المللی
  • انجام مراحل مربوط به نقل و انتقال مالی
  • انجام مراحل مربوط به ترخیص و صدور کالا