شتاب دهنده ثروت ویژه پزشکان

راه حل های نوین هوشمندانه ویژه 
افزایش چند برابری درآمد و سرمایه گذاری هوشمندانه بین المللی

ما که هستیم؟

شرکت آرتمن به عنوان عضوی از یه هولدینگ صنعتی و تجاری،ارائه دهنده  راه حل های افزایش درآمد و سرمایه گذاری بین المللی میباشد .این شرکت به همراه سایر شرکت های فعال در هولدینگ به طور اختصاصی در زمینه های زیر فعالیت میکند:

 

 

 • ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و ﺑﺮﻧﺪﻳﻨﮓ

 • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺠﺎرت و اﻗﺘﺼﺎد

 • ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ المللی

 • ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری داﺧﻠی و ﺑﻴﻦ المللی

 

خدمات ویژه پزشکان

 1. افزایش درآمد مستقیم

 2. افزایش درآمد غیر مستقیم

 3. مدیریت سرمایه و سرمایه گذاری

چگونه تعداد بیماران خود را افزایش دهید؟

چگونه تعداد بیماران خارجی خود را افزایش دهید؟

چگونه خود را به یک برند در زمینه پزشکی تبدیل کنیم؟

چگونه فعالیت پزشکی خود را به صورت یکپارچه مدیریت کنیم؟

افزایش درآمد مستقیم

 • ﻛﻤﭙﻴﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎتی
 • ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﻴﻤﺎران ﻫﻮادار
 • ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و ﺟﺬب ﺑﻴﻤﺎر ﺧﺎرجی
 • ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺠﺎزی
 • ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻴﻠﻢ و وﻳﺪﺋﻮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
 • ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وب ﺳﺎﻳﺖ اﺧﺘﺼﺎصی

چگونه در زنجیره خدمات پزشکی کسب درآمد کنیم؟؟؟

اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

داروﺧﺎﻧﻪ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداری ﭘﺰﺷﻜـی، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰشکی، ﺗﻮرﻳﺴﺖ ﺳﻼﻣﺖ، کلینیک و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن

مدیریت سرمایه و سرمایه گذاری

 • در چه زمینه ای و چگونه سرمایه گذاری کنم؟
 • در کدام کشور خارجی و تحت چه ساختاری سرمایه گذاری کنم؟
 • آینده فرزندان خود را جهت تحصیل واقامت،چگونه مدیریت کنم؟

خرید ملک در کشور های خارجی

سرمایه گذاری در بخش های تولید و صنعت

سرمایه گذاری در بخش واردات و صادرات

ادامه تحصیل در دانشگاه های معتبر بین المللی

سرمایه کذاری در بورس های داخلی و خارجی

مدیریت خرید و یا ساخت املاک در داخل کشور

سرمایه گذاری در عرض های دیجیتال رمز نگاری شده