دوره های آموزشی

سه شنبه 23 آبان 1402

دوره آموزش املاک ویژه

جستجوی فایل | معرفی فایل | استراتژی مذاکره | قرارداد

سه شنبه 23 آبان 1402

دوره بازاریابی ویژه

اصول بازاریابی و فروش | تکنیک های فروش تلفني | اصول و فنون مذاكرات فروش

سه شنبه 23 آبان 1402

دوره مدیریت برند ویژه

مفاهیم برند | استراتژی برند | مخاطب هدف برند | هویت برند

سه شنبه 23 آبان 1402

دوره مذاکره ویژه

تعریف مذاکره | انواع مذاکره | انواع نگرش به اخلاق | چرا مذاکره شکل می گیرد؟