دوره بازاریابی

  • اصول بازاریابی و فروش 

  • تکنیک های فروش تلفني                      

  • اصول و فنون مذاكرات فروش                 

  • زبان بدن                      

  • فروش حضوری و توزیع مویرگی (ویزیتوری)                                  

  • وصول مطالبات و اعتبارسنجی مشتریان    

  • روانشناسی ارتباط با مشتری و تیپ شناسی شخصيتي

  • فروش در فضای مجازی