دوره مذاکره

 • تعریف مذاکره

 • انواع مذاکره 

 • انواع نگرش به اخلاق

 • چرا مذاکره شکل می گیرد؟

 • انواع قدرت و نیاز در مذاکره

 • چگونه در مذاکره برد-برد ایجاد کنیم 

 • عوامل موثر بر مذاکره 

 • تشریح عوامل احساسی موثر بر مذاکره 

 • تشریح عوامل منطقی موثر بر مذاکره 

 • مدل های مذاکراتی 

 • تشریح تکنیک های اثبات گرایانه

 • تشریح الزامات مدل حل مسئله 

 • تشریح تکنیک های گفتاری مستقیم و غیر مستقیم

 • نحوه برخورد با تکنیک های گفتاری مستقیم و برگرداندن آنها به حل مسئله

 • رفتارهای غیر کلامی در مذاکره