تامین سرمایه

تامین سرمایه یکی از مسائل بسیار پردغدغه برای صاحبان کسب و کار می باشد. این مجموعه با دارا بودن شبکه ارتباط با افراد توانمند مالی، طرح های بسیاری را برای تامین سرمایه ارائه می نماید.

 • تامین سرمایه از منابع خصوصی

 • انجام امور مذاکره برای دریافت سرمایه از منابع خصوصی

 • انجام امور حقوقی و قراردادی سرمایه گذاری

 • مدیریت و راهبری سرمایه گذاری

 • تامین سرمایه از بانکهای اروپایی

 • فراهم نمودن طرح ها و مستندات فنی و اقتصادی مورد نیاز

 • آماده سازی زیرساخت های حقوقی مورد نیاز

 • انجام مذاکره با بانک

 • نهایی سازی قرارداد دریافت وام

 • تامین سرمایه از طرح های بلاعوض اروپایی

 • شناسایی فراخوان ها و تهیه طرح های فنی و اقتصادی

 • دفاع از طرح های ارائه شده

 • انجام امور حقوقی و قراردادی مورد نیاز جهت دریافت کمک

 • مدیریت و راهبری طرح ارائه شده