باشگاه مشاوران

شرکت آرتمن به عنوان یکی از متخصصان راه‌اندازی باشگاه مشتریان، مهم‌ترین دارایی یک شرکت را شبکه ارتباطات آن می‌داند. از این رو با راه‌اندازی باشگاه‌های تخصصی، توانسته است خدمات بسیار ویژه‌ای را به اعضا باشگاه ارائه نموده و همچنین از ایجاد ارتباط بین اعضا نیز منتفع گردد. 
اعضا باشگاه مشاوران عبارتنند از مشاوران و متخصصانی که هر کدام در یک زمینه دارای علم و تجربه بسیار بالایی هستند. این افراد در زمینه فعالیت خود جز بهترین‌های داخل و خارج کشور محسوب می‌گردند. مهمترین تعامل بین باشگاه مشاوران با باشگاه ثروتمندان رخ می دهد. 
تعامل شرکت با اعضا این باشگاه عبارتست از:
. معرفی مشاوران و کارشناسان به افراد و یا سازمان‌هایی که به تخصص ایشان نیاز دارند.