اخذ نمایندگی

یکی از خدمات تخصصی شرکت آرتمن، انجام کلیه امور مربوط به اخذ نمایندگی از شرکت ها و تولیدکنندگان خارجی می باشد. 
از جمله این اقدامات می توان به موارد زیر اشاره نمود:
-    شناسایی و ارزیابی منابع تامین مناسب
-    انجام مکاتبات اولیه و دریافت شرایط نمایندگی
-    دریافت مشخصات فنی، نمونه کالا و ارزیابی آن
-    انجام امور مربوط به شرایط عقد قرارداد نمایندگی
-    مشاوره در خصوص امضا و مبادله قرارداد طبق حقوق بین الملل