صادرات

یکی از اقدامات شرکت در زمینه تجارت بین المللی، بحث صادرات کالا و خدمات از داخل کشور می باشد. این شرکت بر اساس ابزارها و روابط خود در سایر کشورها، اقدامات زیر را در زمینه صادرات کالا و خدمات ارائه می نماید:
-    پیدا کردن بازارهای پر پتانسیل در سایر کشورها
-    پیدا کردن مشتریان خارجی
-    انجام مراحل مذاکره و عقد قرارداد بین المللی
-    انجام مراحل مربوط به نقل و انتقال مالی
-    انجام مراحل مربوط به ترخیص و صدور کالا