واردات

مشاوره و انجام واردات کالا از کشورهای مختلف به داخل کشور، یکی دیگر از خدمات بین المللی شرکت آرتمن محسوب می گردد. مشاوره و انجام مذاکره در خصوص منابع تامین خارجی و عقد قراردادهای خرید بین المللی، جهت واردات کالا و انجام کلیه امور قانونی و گمرکی مربوطه شامل این مجموعه خدمات می گردد.