ایجاد ساختار

پس از مرحله برنامه‌ریزی و مشخص کردن دقیق اهداف و مسیر حرکت، مهمترین بخش که می‌تواند تا حد زیادی، موفقیت کسب و کار را تضمین نماید، ایجاد ساختار کسب و کار و تعریف فرآیندهای آن می‌باشد.
یکی از خدمات ویژه شرکت آرتمن، ایجاد ساختار و فرآیندها برای انواع کسب و کارها با هدف بهبود سیستم می‌باشد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
1.    طراحی ساختار سازمانی
2.    طراحی پست های مختلف سازمانی و شرح شغل
3.    ایجاد ساختار مدیریتی 
4.    ایجاد ساختار پایش و نظارت
5.    ایجاد ساختار منابع انسانی
6.    ایجاد نظام تشویق و ارتقا پرسنل
7.    ایجاد باشگاه مشتریان
8.    ایجاد سیستم مالی 
9.    ایجاد سیستم حقوقی
10.    ایجاد سیستم فروش و بازاریابی
11.    ایجاد سیستم بازرگانی و تدارکات