بازاریابی

پس از انجام مرحله برنامه ریزی بازاریابی، گام اجرای برنامه در مقیاس کسب و کار مطرح می گردد. شرکت آرتمن، تلاش نموده است در کنار ارائه خدمات مشاوره ای، خود راسا اقدام به پیاده سازی طرح های خود در زمینه بازاریابی مشاغل نماید. 
بدین ترتیب، شرکت اقدامات خود را به صورت مشارکتی با صاحبان کسب و کار انجام می دهد:
-    انتخاب نیروهای بازاریابی و فروش
-    آموزش نیروهای بازاریابی و فروش
-    نظارت بر عملکرد نیروهای بازاریابی و فروش
-    مذاکره با مشتریان
-    انجام مراحل عقد قرارداد با مشتریان
-    برگزاری نشست های انگیزشی برای پرسنل بازاریابی و فروش